Generalforsamling

Ordinær Generalforsamling

Generalforsamlingen er Vamdrup antenneforenings højeste myndighed. Jf. §9 i vedtægterne skal der hvert år afholdes generalforsamling inden udgangen af marts måned.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Eventuelle forslag
  5. Gennemgang af budget for det løbende regnskabsår
  6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4, skal med navns underskrift være formanden i hænde, senest otte dage før generalforsamlingens afholdelse. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives på hjemmesiden

Ekstra ordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes indkaldt af en (ekstraordinær) generalforsamling og kan begæres indkaldt med angivelse af dagsorden af mindst 10 (ti) procent af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 8 (otte) hverdage, og den skal afholdes senest 21 (enogtyve) hverdage efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet, eller begæring er modtaget.

Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som ved ordinære generalforsamlinger.

vamdrup-antenneforening-huse