Ordinær generalforsamling i Vamdrup Antenneforening

Onsdag den 9 marts 2016 kl. 19.00  Hotel Vamdrup

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse.
 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Behandling af budget.
 6. Valg af bestyrelse.
  På valg er Anni Aarestrup, Allan Olsen og Mette Larsen.
 7. Valg af bestyrelsessuppleant.
  På valg er Jens Lundtoft.
 8. Valg af revisor.
  På valg er Henning Nielsen.
 9. Valg af revisorsuppleant.
  På valg er Stig Funder.
 10. Eventuelt.

Forslag til behandling under pkt. 4, skal med navns underskrift være formanden Kjeld Larsen, Hvidøre 46, 6580 Vamdrup i hænde senest 1.marts 2016.

Regnskab ligger til gennemsyn i Nordea Bank, Vamdrup fra den 26. februar 2016.

For at få adgang/stemmeret til generalforsamlingen, skal der medbringes dokumentation med adresse på, evt. sygesikringsbevis eller lignende. Kommer der flere fra samme husstand, bedes man følges ved indgangen.

Bestyrelsen

Se også www.vamdrupantenneforening.dk